Sätila of Sweden integritetspolicy

Ladda ner eller granska vår fullständiga integritetspolicy här

Gäller från och med: 2018-05-25.
Senast uppdaterad: 2018-05-16.

Välkomna till Sätila of Swedens hemsida!

Detta är Sätila of Sweden AB’s integritetspolicy.

Den förklarar grundligt hur vi värnar om personinformation och personuppgifter vi har tillgång till, samt vad allt där till innebär.

Kort beskrivning

En kort beskrivning till varför denna integritetspolicy finns är för att vi på Sätila of Sweden AB vill framföra om allt gällande personinformation och personuppgifter till våra kunder och besökare som det berör. Alltså göra dig medveten, uppmärksammad och visa vår transparens på hur vi samlar in, behandlar och använder just din personliga information och personuppgifter. Vi beskriver också i denna policy dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är mycket viktigt att du läser igenom och förstår denna policy innan du fortsätter använda eller begära det vi har att erbjuda. Du ska efter att ha läst policyn känna dig bekväm, trygg och belåten i vår behandling av din personliga information och dina personuppgifter.

Om du inte förstår policyn, inte känner dig bekväm, trygg och/eller belåten i vår behandling av det som vi beskrivits ovan var vänligen att kontakta oss. Vår e-postadress är satila@satila.com och för mer kontaktinfo se avsnittet ”Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?”. Du är också alltid välkommen att höra av dig om du har andra funderingar eller synpunkter kring denna integritetspolicy.

Med hjälp av innehållsförteckningen nedan kan du enkelt navigera till de avsnitt som är av särskilt intresse. Klicka på en mening för att hoppa direkt till det avsnittet.

Policys och villkor

Läs också våra allmänna villkor samt vår cookiepolicy som det förekommer referenser till i denna integritetspolicy.


Innehållsförteckning

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av en personuppgift?
Vem är ansvarig för de personuppgifter vi har tillgång till?
Begrepp som används i policyn
Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och till vilket ändamål
Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Var behandlar vi dina personuppgifter?
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vad har du för rättigheter?
Hur hanterar vi personnummer?
Vad är cookies och hur använder vi det?
Hur skyddas dina personuppgifter?
Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?
Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?
Uppdateringar och ändringar av integritetspolicyn


Vad är en personuppgift och vad är en behandling av en personuppgift?

Tillbaka till innehållsförteckningen

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt leder till en fysisk levande person som går att identifiera.

Tre tydliga exempel på detta är att;
• …bilder och ljudupptagningar kan vara personuppgifter även om inga namn nämns då informationen kan vara tillräcklig för att identifiera personen.
• … även unika namn kan vara tillräckligt för att bedömas som en personuppgift. Exempelvis är namnet Maria ej en personuppgift då det inte är tillräcklig med information för att identifiera endast en specifik person.
• … krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (till exempel IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas och identifiera en person.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi har tillgång till?

Tillbaka till innehållsförteckningen

Sätila of Sweden AB (Registrerat på Svenska Bolagsverket med organisationsnummer 556085–0967 och VAT nummer SE556085096701, med auktoriserad representant Sara Nevander) är ett mindre bolag och därav ansvarar alla anställda på bolaget gemensamt för personuppgifterna vi har tillgång till.

För att komma i kontakt med någon på Sätila of Sweden som är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter, se avsnittet ”Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?”.

Begrepp som används i policyn

Tillbaka till innehållsförteckningen

Här är ett flertal begrepp du bör vara bekant med innan du fortsätter att läsa igenom denna policy.
I denna policy används;

• … begreppen vi, vår, Sätila, Sätila of Sweden i samma betydelse som Sätila of Sweden AB.
• … begreppet skarpt används som förtydligande av att något är märkbart eller redo (likt en e-post som skickas skarpt där utkastet är den förberedande e-posten).
• … begreppet teknisk data vilket innebär rörande enheter som används (såsom mobil, dator eller surfplatta) och dess inställningar (till exempel språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).
• … begreppet teknisk information om integration vilket innebär hur du har interagerat med oss, det vill säga hur du har använt tjänster, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etcetera.
• … begreppen webbplats och hemsida har båda samma betydelse och syftar på Sätila of Swedens hemsida www.satila.com.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och till vilket ändamål

Tillbaka till innehållsförteckningen

Det finns flertalet ändamål vi samlar in personuppgifter till och vad för specifika personuppgifter beror på ändamålet.

Kort beskrivet är det till ändamål såsom:
• För att kunna hantera kundserviceärenden.
• För att kunna hantera beställning och köp.
• För att kunna utföra, hantera och genomföra tävlingar och/eller evenemang.
• För att få använda och/eller publicera relevanta personuppgifter i syfte till upplysande av tävling eller evenemang.
• För att få använda och/eller publicera relevanta personuppgifter i syfte till marknadsföring.
• För att kunna hantera bokningar av tjänster.
• För att kunna skicka eller dela med oss av direktmarknadsföring.
• För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster.
• För att kunna förhindra missbruk av en tjänst.
• För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser.

(Dessa ändamål berör inte alla och vi uppmanar dig att ladda ner eller granska vår policy som finns tillgängligt i pdf format högst upp på denna sida där vi i den förklarar ännu mer grundligt. Om du inte hör av dig förmodar vi att du fått pdf versionen nedladdad eller granskad, läst igenom och förstått.)

…där personuppgifter används såsom:
• Namn.
• Personnummer.
• Ålder.
• Kontaktuppgifter (till exempel adress, e-postadress, och telefonnummer).
• Din korrespondens.
• Korrespondens och feedback avseende vår marknadsföring.
• Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål.
• Tekniska uppgifter om din utrustning.
• Hälsodata (till exempel allergiska reaktioner och hälsotillstånd du upplyser oss om).
• Betalningshistorik.
• Betalningsinformation.
• Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag.
• Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress eller person).
• Uppgifter om köptidpunkt, köp ställe, eventuella fel/klagomål.
• Köp- och användargenererande data (till exempel klick- och besökshistorik).
• Teknisk data.
• Teknisk information om integration.
• Uppgifter om hur våra digitala tjänster används.
• Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag.
• Uppgifter lämnade i utvärderingar av evenemang.
• Eventuella uppgifter du själv väljer att lämna.
• Identifierande bild eller text/beskrivning.

(Även här uppmanar vi att du laddar ner eller granskar vår policy i pdf formatet då användandet av dessa nämnda personuppgifter inte gäller alla, vilket förklaras mer grundligt i pdf versionen. Om du inte hör av dig förmodar vi att du fått pdf versionen nedladdad eller granskad, läst igenom och förstått.)

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Tillbaka till innehållsförteckningen

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (så kallad tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:
• Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
• Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Tillbaka till innehållsförteckningen

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som agerar på uppdrag och behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:
1. Transporter (logistikföretag och speditörer).
2. Lager (som till största del sköter distribution av order).
3. Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
4. Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, medie- och andra kommunikations tjänster (såsom vår nyhetsbrevs tjänst Mailchimp) samt medie- och reklambyråer).
5. IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (till exempel för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet eller vårt lojalitetsprogram såsom nyhetsbrev). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:
1. Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
2. Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
3. Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy, personuppgiftshantering och allmänna villkor.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Tillbaka till innehållsförteckningen

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (till exempel loggfiler). Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av så kallat lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företags-interna regler eller Privacy Shield. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

Du kan läsa mer om dessa skyddande överföringsmekanismer här (endast tillgängligt på engelska): ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Tillbaka till innehållsförteckningen

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål i avsnittet ”Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och till vilket ändamål”.

Vad har du för rättigheter? Du har…

Tillbaka till innehållsförteckningen

Rätt till tillgång
Ett så kallat registerutdrag. Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande). Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person. Läs i våra allmänna villkor om tiden det tar för oss att fullfölja ett registerutdrag.

Rätt till rättelse
Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering och begränsning
Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:
• Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
• Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
• Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål. Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
• Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
• Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (exempelvis sociala medier).

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
Du har alltid rätt att inte få direktmarknadsföring skickat till dig och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Rätt till berättigat intresse
I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt att påverka den direkta marknadsföringen som är riktad mot dig
Detta inkluderar analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter som behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (så kallad profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (framför allt via e-post, men kan också förekomma fast i sällsynta fall också genom fysisk post). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring (till exempel produktrekommendationer eller andra funktioner och erbjudanden). Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet, liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Rätt till dataportabilitet
Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Hur hanterar vi personnummer?

Tillbaka till innehållsförteckningen

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.

Vad är cookies och hur använder vi det?

Tillbaka till innehållsförteckningen

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På Sätila använder vi följande cookies:
• Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
• Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller att de går ut).
• Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
• Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, till exempel Google Analytics).
• Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Du kan läsa mer om cookies i vår cookiepolicy. Där beskrivs även hur du kan justera, acceptera och begränsa specifika cookies, blockera eller att radera dem.

Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Tillbaka till innehållsförteckningen

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Vi har också sett till att endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter är dem enda som får tillgång till dem. Detta för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Tillbaka till innehållsförteckningen

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Tillbaka till innehållsförteckningen

Vi tar dataskydd på högsta allvar och ber dig kontakta oss genom informationen angiven nedan vid minsta fundering:

E-postadress: satila@satila.com
Telefon: +46 301-223 30

Skicka brev till adress:
Grebbeshult 2
SE-511 99 Sätila
Sverige

Uppdateringar och ändringar av integritetspolicyn

Tillbaka till innehållsförteckningen

Vi kan komma att göra uppdateringar eller ändringar i vår integritetspolicy. I samband med det uppdaterar vi då även datumet högst upp på denna sida vid ”Sätila of Sweden integritetspolicy”-rubriken.

Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på vår hemsida. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som på något sätt är av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på: www.satila.com och/eller via e-post i god tid om detta, innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

Din varukorg är tom